Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie
 
Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.e-potlac.sk, ktorého prevádzkovateľom je 

#Cool efects s.r.o.

Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3

ičo 08553505 

dič: CZ08553505 

Spisová značka C 320859/MSPH Městský soud v Praze

Adresa pro doručování: Karlovarská 94, 273 51 Kyšice, česká republika


email: info@e-potisk.cz,
telefón: +420 228 229 674 (8-12).
Prevádzkovateľ je platcom DPH.
 
Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, zákonom č. 391/2015 Z. z., zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky v platnom znení.
V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.
 
Vymedzenie pojmov
 
Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom.
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba
konajúca v jej mene alebo na jej účet.
Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania.
 
Kupujúci – podnikateľ – je subjekt, ktorý nie je kupujúcim spotrebiteľom podľa
definície uvedenej v tomto článku.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci si vyberie produkt a počet na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na
internetovej stránke www.e-potlac.sk. Po ukončení nakupovania zákazník
skontroluje obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky

(adresa, email, spôsob platby, dopravy apod.) a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na
tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.
 
Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.e-potlac.sk sú záväzné. Odoslaním/potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa
zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej
stránke www.e-potlac.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a
prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na
zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je
možné meniť na základe dohody oboch strán).
 
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto
obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním
objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
 
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane
predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany
zrozumiteľnom, jazyku.
 
Ceny
Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a
všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je
predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
 
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je
uvedené inak.
 
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním
objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov
(balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť.
Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
 
Platobné podmienky
Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby:
 na dobierku (1 EUR),

Dodacie podmienky
Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti UPS a Slovenskej
pošty, a.s.. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 12.00 v pracovný deň, je
expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň a spravidla doručený do troch
pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný najneskôr nasledujúci
pracovný deň po pripísaní čiastky na účet predávajúceho a spravidla doručený do 2-5
pracovných dní odo dňa prijatia platby.
Ak tovar skladom nie je, je označený lehotou, do kedy bude tovar expedovaný
predávajúcim; alebo je označený pojmom „Vypredaný“, v tomto prípade je možné
kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti
daného tovaru. Predávajúci oznámi kupujúcemu dodaciu lehotu a po jej odsúhlasení zo
strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva.
Pri objednávke nad 49 EUR je poštovné a balné zdarma, v opačnom prípade je cena za
poštovné a balné podľa tabuľky uvedenej nižšie:

Spôsob dopravy Bez dobierky S dobierkou
UPS 4.5 EUR

Prevzatie tovaru
Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo
produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je
zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme,
spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom
dohodnutia ďalšieho postupu
Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez
toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný
zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo
výške 8 EUR.

Záruka, záručný list
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na
predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou
(záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať
doklad o kúpe.
 
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej

rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak
záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto
záruky určí predávajúci v záručnom liste.
 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

 
Reklamácia a jej uplatnenie - Spotrebiteľ

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada
týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom
tovare má kupujúci právo na primeranú zľlavu) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec
riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu
z ceny veci.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo
služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie
má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový
výrobok.
 
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia
reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie
plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade
výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez

ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci 
zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť
predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania
odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi
uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď,
ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení
reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
 
Pri uplatnení reklamácie kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave
spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol
vydaný) na adresu:
 

Karel Kratochvíl
Karlovarská 94,

 273 51 Kyšice u Kladna, ČR
email: info@e-potisk.cz
telefón: +420 228 229 674

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení
reklamačného konania telefonicky a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-
mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol.
 
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci
má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením
práv zo zodpovednosti za vady.
Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o
poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na

odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný
deň lehoty.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je
povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť
spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
(nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie
spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok,
ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ
vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov
na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu).
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si
spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom
prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav
vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté)
spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo
prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr
do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:
Karel Kratochvíl
Karlovarská 94
 273 51 Kyšice u Kladna, ČR
email: info@e-potisk.cz
telefón: +420 228 229 674

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na
odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu
o tom potvrdenie.
V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14
kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom
prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti
spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým
spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo
iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom. 
 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo
nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so
zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je
potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený
požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.
 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od
zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa
a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z
dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal
bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od
pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj
iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak
boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby
alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov,
kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento
obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a
predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.
 
 
Ochrana osobných údajov
Dozorovým orgánom nad jednaním prevádzkovateľa súvisiacich s ochranou osobných
údajov je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u ktorého si prevádzkovateľ
splnil registračnú/oznamovaciu povinnosť, na základe čoho mu bolo pridelené číslo
00054090 .

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné,
pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu
oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo
písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zák. o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétne ust. § 5 ods. 2 písm. b), kedy je
prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby
(fyzická osoba nepodnikateľ), ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie
zo zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na
dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania.
Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:
 meno
 priezvisko
 adresa s PSČ
 email
 telefón
Kupujúci (fyzická osoba spotrebiteľ) môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti
vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému
prevádzkovateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ je povinný pri
likvidácii osobných údajov kupujúceho postupovať v intenciách §20 v spojení s § 21
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ
nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné
údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
 
Uzatvorená zmluva nie je predávajúcim archivovaná a nie je kupujúcemu dostupná.
 
 
Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Česká
obchodní inspekce Ústřední inspektorát Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2, tel. č. +420 296 366 360.
Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-
spotrebitelu/podani-stiznosti- podnetu-dotazu/

Alternatívne riešenie sporov
V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na
predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho

práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do
30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je
podaním návrhu dotknutá.
Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim
a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname
subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky.
Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné,
subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť
poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach
www.e-potlac.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne
prijíma.
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných
podmienok.
 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.02.2016.
 
Tieto obchodné podmienky boli konzultované občianskym združením SOS -
ochrana spotrebiteľa (www.ochrana-spotrebitela.sk), ktoré je prevádzkovateľom
internetovej stránky www.e-potlac.sk. Toto potvrdzuje udelený

certifikát a logo SOS.

V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotrebiteľa o.z.