Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamácia a jej uplatnenie - Spotrebiteľ
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada
týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom
tovare má kupujúci právo na primeranú zľlavu) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec
riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu
z ceny veci.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo
služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie
má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový
výrobok.
 
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia
reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie
plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade
výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez

ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia
odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia
reklamácie.
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci 
zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť
predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania
odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi
uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova
uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď,
ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení
reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.
 
Pri uplatnení reklamácie kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave
spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol
vydaný) na adresu:
 
Reklamace booya
Karlovarská 94
 273 51 Kyšice u Kladna, ČR
email: info@booya.cz
telefón: +420 603 732 392

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení
reklamačného konania telefonicky a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-
mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol.
 
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci
má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením
práv zo zodpovednosti za vady.
Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o
poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na

odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný
deň lehoty.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je
povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť
spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
(nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie
spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok,
ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ
vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov
na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu).
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si
spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom
prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav
vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté)
spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo
prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr
do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

Reklamace booya
Karlovarská 94
 273 51 Kyšice u Kladna, ČR
email: info@booya.cz
telefón: +420 603 732 392

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na
odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu
o tom potvrdenie.
V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14
kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci
zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom
prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti
spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým
spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo
iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom. 
 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo
nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so
zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je
potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený
požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.
 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od
zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa
a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z
dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal
bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od
pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj
iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak
boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby
alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov,
kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento
obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a
predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.